Предписание об устранении выявленных нарушений

http://shaburnovo.ucoz.ru/predpisanie_ob_ustranenii_vyjavlennykh_narushenij.zip

 


Отчёт об исполнении предписания

 

 

http://shaburnovo.ucoz.ru/otchet_ob_ispolnenii_predpisanija_mkou_shaburnovsk.doc